registrací na webových stránkách https://dotacnikomora.cz/, tímto

 

výslovně souhlasím

 

s poskytnutím svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři a uděluji svobodně, dobrovolně a vážně společnosti Komora dotačních poradců z.s., IČ: 04635159, se sídlem Nerudova 209/10, Praha 1 - Malá Strana, PSČ: 118 00 (dále jako „Komora dotačních poradců“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů o své osobě (dále jako „Souhlas“), kterými jsou zejména jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail). Souhlas uděluji za účelem zařazení mých údajů do zákaznické databáze Komory dotačních poradců, a jsem si vědom, že budu moci být kontaktován přímo Komorou dotačních poradců s nabídkou zboží a služeb. Souhlas uděluji na dobu 10 let a beru na vědomí, že jej můžu kdykoliv písemně odvolat.

 

Poučení zákazníka:

Účel zpracování

Na základě Souhlasu bude Komora dotačních poradců zpracovávat údaje zákazníka v elektronické a/nebo tištěné podobě a pro účely marketingu a nabízení zboží a služeb.

Rozsah zpracování

Zákazník bere na vědomí, že údaje budou vloženy do elektronicky vedené databáze za účelem snadného vyhledání konkrétních údajů.

Komora dotačních poradců bude předávat údaje zákazníka výhradně v rámci profesního sdružení podnikatelského seskupení Komora dotačních poradců.

Ochrana osobních údajů

Komora dotačních poradců přijme taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním a citlivým údajům Zákazníka, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů zákazníka, což platí i po ukončení zpracování osobních údajů zákazníka.

Poskytování informací o osobních údajích

Zákazník je oprávněn žádat o informaci o zpracování a nakládání s jeho osobními údaji, přičemž tuto informaci je Komora dotačních poradců zákazníkovi v souladu s platnými právními předpisy povinna bez zbytečného odkladu v plném rozsahu předat.

Práva zákazníka

V případě, že Zákazník bude mít za to, že Komora dotačních poradců pracuje s jeho osobními údaji v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo jsou jeho osobní údaje nepřesné, může žádat Komoru dotačních poradců o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu (např. provedením opravy osobních údajů nebo odstraněním osobních údajů z databáze Komory dotačních poradců). V případě, že Komora dotačních poradců nevyhoví žádosti zákazníka o vysvětlení či odstranění závadného stavu, je Zákazník oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, posta@uoou.cz) (dále jako „Úřad“), přičemž uvedený postup nevylučuje právo Zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad přímo.

Likvidace osobních údajů

V případě, že o to zákazník písemně požádá, je Komora dotačních poradců povinna zlikvidovat veškeré osobní údaje zákazníka, zejména odstranit je ze všech databází a jednat tak, jako by jí nikdy nebyl tento Souhlas udělen, tj. naplnit právo zákazníka „být zapomenut“.